FANDOMSpecifika åsikterEdit

Under hela processen har vi menat att det är helt oacceptabelt att avvika så dramatiskt från befintlig bebyggelse utan ha exempelvis en buffert med grönområde mellan de höga planerade flerfamiljshusen och våra låga radhus. I kombination med närheten dvs 40-50 meter från våra nordligaste gårdar och att det finns en väsentlig höjdskillad så blir effekten att hela vår norra horisontlinje kommer att försvinna.

De nya husen kommer att vara synliga oavsett var man befinner sig på BRF Djingis Khan eller den mellanliggande bananparken.

Samtidigt kommer man från de planerade husen att ha full insyn på våra uteplatser såväl på framsidan som baksidan av våra hus vilket i princip innebär ett ingrep i vår personliga sfär och integritet.

Här borde man i stället bygga sluttande med lägre hus närmast befintlig bebyggelse och planerat för grönområden (se vidare detta avsnitt) som knutit samman de som finns (som sträcker sig från NO Lund till Centrum) med det planerade rekreationsområdet i Lund NEs utkant. På detta sätt hade man skapat en miljö som harmoniserat med befintlig, gett utrymme urban rekreation.

Dessutom så finns det en överhängande risk att ytavrinning och markvatten påverkas så att vi lider skada på våra fastigheter (se särskilt avsnitt om detta

Vi hävdar fullt ut att man ska:

  1. Flytta hela bebyggelsen ca 50 m norrut och anlägga grönområde som buffert
  2. Sänka bostäderna närmast Djingis Kahn så att man bygger sluttande
  3. Planera för att ansluta befintliga grönstråk som Bananparken i ett kontinuerligt stråk ut till Green Front (eller vad det nu kommer att heta) med gång och cykelmöjligheter hela sträckan.

Allmänna synpunkterEdit

Förslaget föreslår ca 700 nya bostäder, 42 000 kvm nya kontorslokaler och två förskolor. Till detta en stor expansiv utbyggnad av spårväg. Detta innebär en ny tät stadsdel kring ett nytt hållplatsläge vilket anses vara en hållbar strategi. Debatten om en hållbar stadsbyggnad lyfter även fram begreppet social hållbarhet med allt större tyngd. Ett boende är inte hållbart om det kräver att man måste komplettera med ett sommarhus för att få rekreation och livskvalitet. En hållbar stadsbyggnad ska vara hållbar för många olika grupper. Den föreslagna stadsdelen ska vara ett föredöme i dessa aspekter.

Under tiden som processen fortskridit har så väl höjden som tätheten ökat i området snarare än minskat trots att vi hävdat det varit för tätt redan från början. Exempelvis så har mängden parkmark minskat med 5 ha och kvartermark ökar lika mycket i jämförelse med gällande detaljplan.  Detta har skett utan att det tagits upp på dialogmötena utan i stället så har vi fått läsa oss till det i konsekvensutredningen ligger som bilaga till detaljplanen. Tätheterna är de samma som i det tätaste bostadsområde centralt i våra större städer, motsvarande Sockerbruket, Hammarbysjöstad och Västra hamnen och avviker även avsevärt mot programförslaget för Solbjert (från 2011). Detta på en på en triangulär yta av knappt 15 ha, i utkanten av Lund som är omgärdad av större vägar i två riktningar och en bred Spårvangsgata i den övriga.

Tillsammans med att gårdarna byggs omslutna och husen höga (se vidare avsnittet om grönområden) så blir den sammantagna effekten varken den attraktiva boende/arbetsmiljön (för lite grönytor, sol och lä) eller stadsmiljö då det är för liten yta och för breda gator samt för blåsigt då man befinner sig på högsta punkten i lund, som man eftersträvar i visionsdokumenten som presenterats de senaste två åren.

Snarare är det så att man kan utläsa ett antal andra omvärldsfaktorer som styrt utvecklingen som att man måste få in ansenlig finansiering från byggherrarna som ska exploatera. Det framgår med allt tydlighet från exempelvis tekniska förvaltningens och en del konsulters remissvar att redan investerad infrastruktur i ledningar och rör inte alls är anpassad efter denna detaljplan. Dessutom säger samtliga remisinstanser att de inte tänker finansiera omdragningar.

De ekonomiska kostnaderna för dessa feltänk kommer att hamna på skattebetalarna i Lunds kommun och de nya boende. Medan en stor del av sänkningen i boendekvalitet kommer vi i befintliga bostäder att ta.