FANDOM



Det finns två aspekter på vattenhantering i planen som kan beröra Djingis khan som vi inte anser vara ordentligt utredda i planen då ingen miljökonsekvensbeskrivning finns redovisad, något som vi påpekat flera gånger tidigare.

Hårdgjorda ytor och markavrinning kan leda till översvämningEdit

Det första är att bebyggelsen tillför väldigt mycket hårdgjorda ytor som rinner av söderut mot Djingis Khan. Dagvatten hanteringen är säkert dimensionerad för normala flöden och kan hantera dessa. Men redan i dag så är vårt bostadsområde vattensjukt så fort vi får ihållande regn eller skyfall. Detta gäller framför allt den nedersta gårdarna dvs de längst söderut i BRF. Vi har inte sett några analyser eller ansatser från kommunens sida till att hantera detta. En hel del av våra huslängor har dessutom haft lite problem med fuktighet. En ökad mängd stillastående vatten som en effekt av ökad ytavrinning från Solbjer kan därmed innebära betydande kostnader för föreningen om man inte nogsamt väger in denna aspekten och gör noggranna mätningar av hur vattnet flöadar, hur man planear att fånga upp det och förhindra att det hamnar nere hos oss i framtiden. Ett annat områden som ofta översvämmas är utfarten från Iliongränden mot Neversvägen. Höjningen av Neversvägen lär innebära att även här kommer avrinningen att öka. Nu har vi inte sett några detaljer ännu. Men de preliminära skisserna tyder på att svackan kommer att finnas kvar och därmed fyllas på med ännu mer vatten än i dag vid nederbörd

Dränering och markvatten kan ge sättningarEdit

Den andra aspekten är att när man anlägger hus så nära våra, odränerade fastigheter, så kommer markarbetet och dräneringen att förändra markvatten flödet. Det kommer att sänka nivån på det rörliga markvattnet och leda till sättningar i våra bostäder. Med normalt byggande kommer man ned på dräneringsdjup som kommer att påverka markvattnet på våra norraste fastigheter. Eftersom man i både kvarter 8 och 9 öppnar möjlighet för källar garage så kommer man att tvingar dränera ytterligare 3 m djupare och kommer på så sätta att påverkar en stor del av våra fastigheter.

Förändringar i mark- och/eller grundvattenförhållanden räknas som de vanligaste orsaker till att man får sättningar i hus. De som bor på de fyra nordligaste gårdarna i BRF Djingis Kahn kan vittna om att man snart efter att de närmaste husen i Brunnshög byggts fick sättningar med stora sprickor som följd i väggarna. Då huslängorna i BRF Djingis Khan inte är dränerade är de extra känsliga för förändringar i mark- grundvatten är risken stor att vi kommer att lida skada som en effekt av att Solbjer dräneras vid byggnation När Brunnshög byggdes var vi inte tillräckligt insatta i sakfrågan för att inse konsekvenserna. Det är vi nu och därför KRÄVER vi att kommunen utför en hydrologisk undersökning innan planen ställs ut eftersom utredningen skulle ingått i den Miljökonsekvensbeskriving som kommuen, trots upprepade påstötningar, inte anser vara nödvändig.