FANDOMSynpunkter på samrådsförslaget till förstudie för Trafikplats Ideon

Generella synpunkter:

Såväl bakgrundsmaterialet som de tre alternativen känns fortfarande väldigt ofullständigt. Endast lite hänsyn är taget till hur exempelvis spårvagnen kommer att påverkas i förslag A, det är heller inte utrett huruvida man tänker sig att trafiken ska kunna matas österut mot Brunnshög eller Östra Torn.

Vi anser generellt att det är helt orimligt att leda av en så hårt trafikerad väg rakt in i bostadsområde vilket det i princip kommer att handla om oavsett vilken placering man väljer.

Det finns uppskattningar på trafikflödena vilka utgår ifrån att en tredjedelsprincipen kommer att upprätthållas vilket vi redan vet att den inte kommer i exempelvis Solbjer, som är det enda område som har detaljplan ännu. Alltså finns en uppenbar risk för att det blir än ännu högre belastning än högsta scenariet med en ökningen på 21 000 bilar per dygn. Men några konkreta trafiksimuleringar har fortfarande inte presenterats, vilket vore önskvärt inför att vi ska yttras i detta skede.

Det är inte tillräckligt utrett vilka alternativa lösningar i exempelvis befintliga trafikplatser där flera förslag lyftes på samrådsmötet.

Syftet med trafikplatsen skulle delvis vara att minska olyckorna på E22, men precis som nämndes på mötet så är många av dessa av upphinnandekaraktär, dvs påkörningar bakifrån. Ytterligare en av- och påfart så nära de befintliga kommer snarare att öka än att minska problematiken med denna typ av olyckor eftersom det kommer innebära att E22 blir än mer integrerat i Lunds stadstrafiknät.

Det är nästa omöjligt att göra ett val mellan de tre alternativen eftersom informationen som vi har tillgänglig är så pass ofullständig exeplelvis i avseende på buller och trafikflöden, men vi kommer att göra ett försök nedan.

Specifika synpunkter på TPL Ideons eventuella placering

Först och främst, alternativ C är tveklöst sämst vilket även konsulten och Trafikverket verkade medvetna om. Det finns flera skäl som att man matar trafiken in i befintlig bebyggelse och att det är ett viktigt stråk för föreskole- och skolbarn i båda riktn ingar. En rondell känns inte heller som ett rimligt alternativ för att hantera den mängd med bilar som det handlar om.

Måste man välja mellan de ytterligare två så är mittalternativet, B, att föredra eftersom det involverar minst antal boende som kommer att bli störda.

Oavsett hur man sedan planerar trafikplatsen så är det nödvändigt att den endast matar mot Ideon, i annat fall kommer en stor del av trafiken till Solbjer och Brunnshög att hamna på denna avfart med. Detta gäller inte minst den tunga trafik som kommer att uppstå i samband med att byggandet startar i detta område. Det finns inga bullerberäkningar gjorda som tar den aspekten i beräknande.

Det presenterades inga specifika lösningar så många av frågorna vi hade på möte förblev obesvarade vilket är mycket frustrerande då vi har ställt dem vid upprepade tillfällen till kommunen såväl som till Trafikverket vid tidigare samråd.

Vi uppmanarna utredarna att synnerligen allvarlig överväga andra alternativ än att bygga en femte avfart från E22 till Lund på en sträcka kortare än 7 km.