FANDOMBuller och trafik

Att trafikbuller är skadligt när det överstiger vissa nivåer råder det ingen som helst tvekan om, detta är naturligtvis Lunds kommun medveten om eftersom riktvärden är fastställda i miljöbalken.

Som bilaga till samrådsförslaget för Solbjer finns en bullerutredning baserad på simuleringar av nya trafikvolymer vilken i princip kommer fram till att inget av de befintliga husen inom BRF Djingis Khan kommer att nå över riktvärdena . Vi har några synpunkter på detta.


 • Trafikmätningar i bullerrapporten är inte aktuella, som vi påpekat sedan planprogrammet presenterades i maj 2010. Den har ökat vesäntligt. Därmed blir inte heller simuleringarna korrekta eftersom man har fel ingångsvärden i dem.


 • Det är obegripligt att man inte redovisar den kumulativa effekten av spårväg och biltrafiken. När vi frågat får vi luddiga kommentarer om att det inte är möjligt. Det låter i det närmaste inkompetent. Självfallet måste man redovisa det sammanlagda bullret trafiken genererar eftersom det är denna som skapar skadlig stress. Mycket tyder på att den sammanlagda bullernivån kommer att överstiga såväl max- som ekvivalentnivå vid flera av våra fasader. Såvitt vi kan se har kommunen ingen som helst beredskap att hantera detta.


 • Man har inte tagit hänsyn till höjning av Neversvägen vid bullerberäkningarna. Till synes inte heller att man får ett hål i bullerskyddet mellan Bananparken och Spårvagnsgatan. Detta gör att flera av våra gårdar ligger i princip oskyddade från buller. På det hela taget så verkar man i rapporten inte anse att höjdskillnaden är av betydelse, vilket vi hävdar att den verkligen är. Redan i dag så upplever de som bor på de nordligaste gårdarna att deras uteplatser är kraftigt störda av trafiken från såväl korsningen Uardaväger/Sölvegatan som, Lundalänken och Neversvägen.


 • Eftersom bullersimuleringarna inte är uppdaterade med nyligen utförda trafikmätningar KRÄVER vi att sådana utförs och att nya bullersimuleringar utförs, innan planen ställs ut.


 • Dessutom utgår dessa beräkningar och simuleringar från kommunens egna prognoser och trafikutvecklingen. Exakt vilka siffror man använt framgår inte av rapporten, det finns ju olika trafikscenarier. Att man skulle klara sig med endast en tredjedel biltrafik (enligt ambitionerna i LundaMATS) är ju i princip redan förkastat. Detta visar ju även Trivektors analys av de beräknade trafikflödena. Men ingen stans i bullerutredningen kan vi se effekterna av olika trafikscenarier lika lite som vi kan se ingångsvärdena.


 • Förutom buller så har det senaste året även betydande skadliga effekter påvisats, i luftvägarna, hos människor av partiklar och andra luftföroreningar orsakade av trafiken. Barn, äldre och redan känsliga är mest utsatta. Inga partikelmätningar finns tillgängliga trots närheten till E22 och den beräknade ökningen av trafik både på E22, Sölvegatan, Solbjersvägen, Neversvägen och Spårvagnsgatan. När vi tar upp frågan till diskussion får vi allt som oftast raljanta svar av berörd trafikplanerar: ”Dom kommer ändå att blåsa bort, ni klagar ju på att det blir mycket vind där uppe”, vilket visar ungefär på vilket allvar kommunen tar dessa frågor.


 • Så väl buller, som partiklar och sedan även vattenfrågorna (separat avsnitt) fordrar enligt oss en ordentlig Miljökonsekvenutredning. Något kommunen konsekvent undvikit trots att det påpekats på flertalet av ’dialogmötena’ kommunen hållit. 


CYKLING

Kommunens uträkningar beträffande den nya stadsdelen på Brunnshög går ut på att att stort antal av de blivande invånarna ska använda cykeln. Det planeras givetvis cykelvägar ner till stan. MEN som bekant tar folk den trevligaste och genaste vägen när man cyklar. En konsekvens av detta är att stigen väster om Bananparken, genom Djingis Khan, kommer att bli Lunds mest trafikerade cykelväg. Man behöver inte vara rymdingenjör för att räkna ut detta.

Det är redan idag så att cykeltrafiken på vissa stråk genom och intill DK gör att man inte längre kan låta barn röra sig så fritt som de tidigare kunnat göra på detta område. Denna konsekvens av kommunens planer för Solbjer och Brunnshög har tagits upp åtskilliga gånger på de dialogmöten som har hållits, och representanter för kommunen har hållit med om att det är något som måste tas i beaktning. Men inte någonstans, i något enda dokument, kan man se att det har tagits i beaktning. 

Antingen blir det mer biltrafik (och avgaser och buller) eller så cyklar de blivande invånarna ner till stan. Men även om de cyklar, blir det ödesdigra konsekvenser för invånarna på Djingis Khan.


NeversvägenEdit

Kommunen har tillsammans med boende på Djingis Khan träffats en gång för att diskutera zonen mellan våra hus och Neversvägen. Vi vill poängtera de synpunkter vi framförde på detta första möte (ytterligare är planerade).


 • Höjningen måste minimeras, det är positivt att den minskat från drygt 2 till 1,4 m.
 • Vi anser fortfarande att man bör utreda möjligheterna att begränsa trafiken på Neversvägen. Antingen från Spårvagnsgatan eller längre österut på Neversvägen för att minimera trafiken på denna sträcka.
 • Flytta Neversvägen upp till ett par meter norrut när maskiner och material ändå finns på plats. Detta skulle medföra att nedanstående synpunkter blir lättare att beakta
 • Ridstigen placeras norr om den befintliga vallen. Inte på vallen eftersom det försvårar utveckling och etableringen av riktigt stora och höga träd där. Träden behövs för att skapa en insynsskärm mellan vårt bostadsområde och det planerade.
 • Förstärk mängden stora träd på befintlig skyddsvall.
 • Vallen ska inte bli mindre utan snarare höjas eftersom detta är det mest effektiva bullerskyddet mot vägen. Vägen ska avslutas med en mur som vätter norrut.
 • Konsekvensen av att höja Neversvägen på exempelvis buller måste utredas ordentligt innan planen kan ställas ut (bör ingå i en Miljökonsekvensbeskrivning.
 • Hålen i buller vallen bullervallen minimeras och undviks helst helt. Vi har inga behov av några genvägar för att komma till förskolor eller annan verksamhet i Solbjer.
 • Cykelstråken förläggs norr, öster och väster om den nämnda bullervallen och cykeltrafiken minimeras genom bananparken och längs förröden. Detta skulle vesäntligt minska skaderisken med kollisioner mellan ex. cyklar och barn.

Adekvata bullerskydd upprättas längs Neversvägen och i hålet mot Spårvagnsgatan, liksom vid korsningen Uardavägen/Sölvegaten.  

Section headingEdit

Write the second section of your page here.